Skip to main content

Phòng thực hành hiện đại

Trong chương trình giáo dục Phần Lan, khoa học và công nghệ, nghệ thuật và thủ công, kinh tế gia đình là các bộ môn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tài năng của học sinh. Tại VFIS, các bộ môn này được trang bị với những phòng thí nghiệm và phòng đặc biệt bên cạnh các trang thiết bị hiện đại khác

Để tìm hiểu thêm về cơ sở vật chất tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây

1