Skip to main content

Tuần lễ bảo vệ Tê giác 

Tuần lễ bảo vệ Tê giác diễn ra thật vui nhộn với mục tiêu khuyến khích cả cộng đồng VFIS cùng nhau tìm hiểu về việc bảo vệ và bảo tồn loài Tê giác. Trong suốt tuần lễ đặc biệt này, học sinh đã tham gia nhiều hoạt động được tổ chức mỗi ngày bởi Câu lạc bộ Eco/Green STEM, bao gồm: thuyết trình, đố vui Kahoot và gấp giấy origami. 

Tuần lễ bảo vệ Tê giác còn mang mục tiêu phát triển khả năng lãnh đạo của học sinh thông qua việc lập kế hoạch và phản ánh sự kiện thực tế. Câu lạc bộ Eco/Green STEM thường có buổi họp hàng tuần sau giờ học với 2 dự án đầu tiên là sản xuất phân trộn và tái chế nhựa tại VFIS. Tuần lễ bảo vệ Tê giác là dự án thứ ba của các em.

Ngoài ra, tất cả học sinh VFIS còn tham gia một cuộc thi thiết kế áp phích và sáng tác khẩu hiệu. Riêng học sinh THCS phải viết thêm một bài văn hoặc bài thơ ngắn. Người chiến thắng không chỉ nhận được giải thưởng mà còn được dịp gửi bài dự thi đến Wilderness Foundation để hỗ trợ cho chiến dịch của họ.

1

 

2

 

34