Skip to main content

Học Lịch sử và Xã hội học tại VFIS ?

Tại sao học Lịch sử và Xã hội học lại quan trọng?

Cá nhân tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta không thể hoàn thiện và trở nên văn minh hơn nếu không có kiến thức về quá khứ và hiện tại. Vì thế, tôi nhận thấy môn Lịch sử và Xã hội học là chuỗi những kỹ năng sống trên thế giới hiện tại của tất cả chúng ta. Từ thông tin của quá khứ, học sinh được hướng dẫn để hiểu những quá trình dẫn đến hiện tại và suy ngẫm về các lựa chọn trong tương lai. Mục tiêu của những môn học này là còn hỗ trợ học sinh có được bản sắc cá nhân và phát triển thành những công dân tích cực của xã hội, những người có thể hiểu được tầm quan trọng của sự đa dạng trong cuộc sống.

1

Lịch sử và Xã hội học được dạy như thế nào tại VFIS?

Tại VFIS, học sinh tập trung vào việc phân tích, phản biện những tác nhân khác nhau đã tạo nên lịch sử. 

Phương pháp giảng dạy của giáo viên cũng giúp học sinh dễ dàng tiếp cận với lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, nhằm mục đích nhận thức được quá khứ một cách chính xác nhất thông qua các bằng chứng sẵn có. Giảng dạy kiến thức lịch sử tại VFIS còn nhằm mục đích phát triển các kỹ năng đọc, viết lịch sử, theo nghĩa phân tích nguồn góc của các tác nhân tạo nên quá khứ và đưa ra những giải thích hợp lý về ý nghĩa của chúng.

Học sinh VFIS được hướng dẫn để lĩnh hội bản chất đa chiều của lịch sử cũng như giải thích sự thay đổi và liên tục trong quá trình phát triển của lịch sử. 
Việc giảng dạy môn lịch sử giúp học sinh nhận ra các giá trị phổ biến trong xã hội, xung đột giữa các giá trị và những thay đổi của chúng trong các thời kỳ khác nhau.

ThS. Katja Grekula | Giáo viên Lịch sử, Nghiên cứu xã hội và Kinh tế 

  • Thạc sĩ Nghiên cứu xã hội, Đại học Tampere, Phần Lan
  • Thạc sĩ Châu Âu về Nhân quyền và Dân chủ hóa