Skip to main content

Rhino Protection awards

On Friday, March 5th, the Winners of the Rhino protection week competition received their prizes from high school Green/ Eco STEM club students. Secondary students were required to write an essay or a poem for the competition. In Primary School, students in Grades 3, 4 and 5 made posters while Grades 1 and 2 students coloured Rhino pictures. The winners were:


SECONDARY WINNERS:

 1. Lê Vinh Phú - Class 9A
 2. Nguyễn Kiên Đạm - Class 8B
 3. Võ Trí Bảo - Class 6B
 4. Nguyễn Nam Khánh - Class 6B
 5. Trần Lê Bảo Châu - Class 6C

UPPER PRIMARY WINNERS:

 1. Lim Tuyết Trinh - Class 5B
 2. Lê Ngọc Hà - Class 5B
 3. Tạ Gia Hân - Class 5B
 4. Nguyễn Huỳnh An Nhiên - Class 5C
 5. Jung Sang Min - Class 3A
 6. Đàm Kim My - Class 3B
 7. Đỗ Bảo Hân - Class 3B
 8. Lê Trương Minh Châu - Class 3B
 9. Lê Thiên Xuân An - Class 3C

LOWER PRIMARY WINNERS

 1. Ruan Sin Guo - Class 1A
 2. Bùi Đình Nguyên - Class 1B
 3. Hàng Minh Hy - Class 1B
 4. Vũ Quốc Phan Anh - Class 1B
 5. Lê Võ Hồng Ngọc - Class 1C
 6. Đào Quang Doanh - Class 1C
 7. Ngô Vũ Nam Phương - Class 1D
 8. Tống Gia Hân - Lớp 1D
 9. Nguyễn Quang Thanh - Class 1D
 10. Dương Khả Như - Class 1D
 11. Hứa Gia Hân - Class 2A
 12. Trần Nguyễn Thế Phong - Class 2A
 13. Nguyễn Vũ Lâm - Class 2B
 14. Nguyễn Lê Vy - Class 2B
 15. Lê Gia Bảo - Class 2B
 16. Nguyễn Khang Huy - Class 2C
 17. Dương Thanh Tùng - Class 2C
 18. Đào Quang Phong - Class 2C

123