Skip to main content
Điều phối viên Chương trình tiếng Anh
Cử nhân Nghệ thuật TESOL - Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Caribbean, Suriname
Văn bằng Quốc tế về Tiếng Anh Chuyên nghiệp - Đại học Cambridge International , Vương quốc Anh
thanikawita@vfis.tdtu.edu.vn

Cô Kawita Thani