Skip to main content
Điều phối viên môn khoa học xã hội - Hệ song ngữ
Giáo viên Ngữ văn
Sư phạm Ngữ văn, Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam
phanthibichngoc@vfis.tdtu.edu.vn

Cô Phan Thị Bích Ngọc