Skip to main content

Học Tâm Lý Học tại VFIS

VFIS giảng dạy môn Tâm Lý Học cho học sinh lớp tiền IB (khối 10 hệ Quốc tế) và xuyên suốt chương trình IB. Học sinh học môn Tâm Lý Học sẽ có cơ hội phát triển sự hiểu biết về các kiến thức tâm lý được hình thành, phát triển và ứng dụng. Chương trình học bao gồm: phân tích yếu tố sinh học, nhận thức và văn hóa xã hội. Tất cả đảm bảo cho học sinh phát triển hiểu biết của mình về sự ảnh hưởng của các nhân tố đa dạng đến hành vi và cách bộ não xử lý. 

Tại VFIS, Tâm Lý Học được giảng dạy theo phương pháp học tập chủ động của Phần Lan thông qua các dự án thực tiễn hoặc thí nghiệm liên quan đến các chủ đề tâm lý. Giáo viên chú trọng ứng dụng thực tiễn qua các bài đánh giá nội bộ hoặc thí nghiệm ngoài trời nhằm tái dựng tình huống nghiên cứu. Những mối quan tâm về đạo đức được nêu ra bởi phương pháp luận và ứng dụng nghiên cứu tâm lý, điều này bao gồm cả tầm quan trọng của đạo đức nghiên cứu và thực hành lâm sàng. Đó cũng là một phần quan trọng cấu thành môn giáo dục Tâm Lý Học tại VFIS, phù hợp với chuẩn đào tạo chương trình IB. 

Nhìn chung, những kiến thức học được từ Tâm Lý Học có thể vận dụng vào nhiều phương diện của đời sống, tăng cường sự phát triển cá nhân và góp phần mang lại hạnh phúc cho cá nhân cũng như toàn xã hội. 

Cô Anisha Pradhan |  Giáo viên bộ môn Tâm Lý Học