Skip to main content

Học bổng

Trường Quốc tế Việt Nam-Phần Lan chào năm học mới 2024-2025, sẵn sàng đón những thành viên mới, thế hệ học sinh năng động, nhiệt huyết với năng lực và tư duy vượt trội thông qua Chương trình Học bổng được triển khai cụ thể như sau: 

1. Học bổng cho học sinh đang theo học tại VFIS

1.1 Đối tượng: Học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 chương trình quốc tế và chương trình song ngữ đang theo học tại VFIS đảm bảo các điều kiện xét học bổng tại Mục 1.3

1.2 Số lượng và mức cấp học bổng: Cấp 10 suất học bổng cho học sinh học chương trình song ngữ và chương trình quốc tế, mỗi suất học bổng có giá trị từ 25% - 50% học phí, mức học bổng cụ thể sẽ do Hội đồng xét cấp xem xét cho từng trường hợp. Trường hợp số ứng viên đáp ứng các yêu cầu học bổng nhiều hơn số suất học bổng được xét trong năm học, Hội đồng chuyên môn sẽ xét học bổng từ trên xuống và đánh giá theo từng trường hợp cho đến hết số suất học bổng đã được xác định.

1.3 Điều kiện cấp học bổng

a) Kết quả học tập: dựa vào kết quả 03 học kỳ gần nhất, đáp ứng yêu cầu cụ thể như sau: 

 • Đối với ứng viên ứng tuyển vào lớp 9 chương trình Song ngữ

+ Điểm trung bình theo từng môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục công dân đạt từ 8.5 trở lên;
+ Các môn học còn lại không có môn học nào điểm trung bình dưới 7.0;
+ Các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

 • Đối với ứng viên ứng tuyển vào lớp 10 trở lên chương trình Song ngữ

+ Điểm trung bình theo từng môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  đạt từ 8.5 trở lên;
+ Điểm trung bình theo nhóm môn học: các môn liên quan nhóm Khoa học tự nhiên (trung bình các môn Lý, Hóa, Sinh) hoặc các môn liên quan nhóm Khoa học Xã hội  (trung bình các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân/ Giáo dục kinh tế và pháp luật) đạt từ 8.5 trở lên;
+ Các môn còn lại không có môn học nào điểm trung bình dưới 7.0;
+ Các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

 • Đối với ứng viên ứng tuyển vào lớp 9 và 10 chương trình Quốc tế

+ Điểm trung bình theo từng môn học: Toán, Tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên;
+ Điểm trung bình theo nhóm môn học: các môn liên quan nhóm Khoa học tự nhiên (trung bình các môn Lý, Hóa, Sinh) hoặc các môn liên quan nhóm Khoa học Xã hội (trung bình các môn Lịch sử, Địa lý, Nghiên cứu Xã hội, Giáo dục Sức khỏe) đạt từ 8.0 trở lên;
+ Không có môn nào điểm trung bình dưới 7.0;
+ Các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

 • Đối với ứng viên ứng tuyển vào lớp 11 - chương trình Quốc tế (Tú tài Quốc tế)

+  Đối với xét kết quả học tập học kỳ của lớp 9
      - Điểm trung bình theo từng môn học: Toán, Tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên;
      - Điểm trung bình theo nhóm môn học: các môn liên quan nhóm Khoa học tự nhiên (trung bình các môn Lý, Hóa, Sinh) hoặc các môn liên quan nhóm Khoa học Xã hội (trung bình các môn Lịch sử, Địa lý, Nghiên cứu Xã hội, Giáo dục Sức khỏe) đạt từ 8.0 trở lên;
      - Không có môn nào điểm trung bình dưới 7.0.

+  Đối với xét kết quả học tập học kỳ lớp 10

      - Điểm trung bình theo từng môn học: Toán, Tiếng Anh đạt từ 6/7 trở lên;
      - Điểm trung bình theo nhóm môn học: các môn liên quan nhóm Khoa học tự nhiên (trung bình các môn Lý, Hóa, Sinh) hoặc các môn liên quan nhóm Khoa học Xã hội (trung bình các môn Lịch sử và Nghiên cứu Xã hội, Địa lý) đạt từ 6/7 trở lên;
      - Không có môn học nào điểm trung bình dưới 4.0;
      - Dự án cộng đồng được đánh giá từ C trở lên.
      - Các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

 •  Đối với ứng viên ứng tuyển vào lớp 12 - chương trình Quốc tế (Tú tài Quốc tế)

+ Đối với xét kết quả học tập học kỳ của lớp 10: 

      - Điểm trung bình theo từng môn học: Toán, Tiếng Anh đạt từ 6/7 trở lên

      - Điểm trung bình theo nhóm môn học: các môn liên quan nhóm Khoa học tự nhiên (trung bình các môn Lý, Hóa, Sinh) hoặc các môn liên quan nhóm Khoa học Xã hội (trung bình các môn Lịch sử và Nghiên cứu Xã hội, Địa lý) đạt  từ 6/7 trở lên;

+ Đối với xét kết quả học tập học kỳ của lớp 11: ít nhất 4 môn đạt điểm 6/7;
+  Không có môn nào điểm trung bình dưới 4.0;
+  Chương trình CAS diễn ra đúng kế hoạch; 
+  Các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt;

b) Kết quả rèn luyện: mức Tốt

c) Bài luận: do học sinh viết và trình bày theo câu hỏi của VFIS. (Xem câu hỏi bài luận tại Đây)

d) Thư giới thiệu: của hai người hiểu rõ về học sinh, trong đó có ít nhất một người là giáo viên VFIS.

e) Giấy chứng nhận: giấy chứng nhận tham gia các hoạt động cộng đồng, giấy khen, giải thưởng từ các kỳ thi, hoạt động học thuật, thể thao, văn hóa, xã hội (nếu có).

2. Học bổng dành cho học sinh mới nhập học vào VFIS năm học 2024-2025

2.1  Đối tượng: Học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 chương trình quốc tế và chương trình song ngữ nhập học mới vào VFIS, đảm bảo các tiêu chí và điều kiện xét học bổng tại Mục 2.3. Học bổng không áp dụng cho học sinh hiện đang theo học tại VFIS. 

2.2. Số lượng và mức cấp học bổng: Cấp 20 suất học bổng cho chương trình song ngữ và chương trình quốc tế. Mỗi suất học bổng có giá trị từ 25% - 50% học phí, mức học bổng cụ thể sẽ do Hội đồng xét cấp xem xét cho từng trường hợp. Trường hợp số ứng viên đáp ứng các yêu cầu học bổng nhiều hơn số suất học bổng được xét trong năm học, Hội đồng chuyên môn sẽ xét học bổng từ trên xuống và đánh giá theo từng trường hợp cho đến hết số suất học bổng đã được xác định.

2.3. Điều kiện cấp học bổng:

a) Kết quả học tập:  dựa vào kết quả 03 học kỳ gần nhất, riêng đối với học sinh ứng tuyển vào lớp 2 là một học kỳ gần nhất, đáp ứng yêu cầu cụ thể như sau: 

 • Điểm trung bình các môn đạt từ 8.5 trở lên trên thang điểm 10. Trường hợp nếu sử dụng các thang điểm khác, Hội đồng chuyên môn xem xét quy đổi ra mức điểm tương đương; 
 • Không có môn học nào điểm trung bình dưới 7.0 trên thang điểm 10. Trường hợp nếu sử dụng các thang điểm khác, Hội đồng chuyên môn xem xét quy đổi ra mức điểm tương đương;
 • Các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

b) Kết quả bài đánh giá đầu vào VFIS: học sinh tại VFIS đạt từ 80% trở lên cho mỗi môn.

c) Video (độ dài 2 - 5 phút):  bằng Tiếng Anh, học sinh trình bày theo câu hỏi của VFIS.

 • Why did you choose VFIS? (Lý do em chọn trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan?)
 • What made you deserve this scholarship? (Tại sao em xứng đáng nhận học bổng này?)
 • What have you done for your school's community? (Em đã tham gia và đóng góp như thế nào cho ngôi trường hiện tại của mình?)

d) Thư giới thiệu: thư giới thiệu của hai người hiểu rõ về học sinh. 

e) Giấy chứng nhận: giấy chứng nhận tham gia các hoạt động cộng đồng, giấy khen, giải thưởng từ các kỳ thi, hoạt động học thuật, thể thao, văn hóa, xã hội (nếu có).

3. Nguyên tắc chung: 

 • Học sinh đăng ký học và đã đóng học phí tại VFIS cũng được phép ứng tuyển xét học bổng theo quy định. 
 • Học bổng chỉ được cấp khi học sinh thực hiện đúng nghĩa vụ học phí theo quy định của VFIS. 
 • Ứng viên cần thanh toán phí giữ chỗ hoặc học phí (học phí chênh lệch còn lại sau khi cấn trừ học bổng học sinh được hưởng) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được Thư đồng ý cấp học bổng của trường. Phần học phí còn lại (nếu có) cần được thanh toán trước ngày đầu tiên nhập học. Sau thời hạn này, nếu học sinh chưa hoàn tất các khoản phí và học phí theo quy định, Nhà trường sẽ rút lại quyền lợi học bổng đã được phê duyệt. Khoản phí giữ chỗ sẽ không được hoàn lại. 
 • Học bổng áp dụng cho học phí; không bao gồm các phí khác; 
 • Học bổng được áp dụng cho học phí đóng theo học kỳ hoặc theo năm;
 • Học bổng được quy định tại mục này không áp dụng đồng thời cùng với chính sách học bổng, miễn giảm, hỗ trợ học phí khác của Nhà trường.
 • Nhà trường có quyền bổ sung, cập nhật Chương trình và Chính sách Học bổng VFIS hàng năm.

4. Hồ sơ đăng ký ứng tuyển:

 • Đơn đề nghị cấp học bổng theo mẫu 

           + Dành cho học sinh đang học tại VFIS

           + Dành cho học sinh mới nhập học vào VFIS năm học 2024-2025

 • Bài luận theo câu hỏi đề nghị bởi VFIS (chỉ dành cho học sinh đang học tại VFIS)
 • Video giới thiệu theo câu hỏi đề nghị bởi VFIS (chỉ dành cho học sinh mới nhập học vào VFIS năm học 2024-2025)
 • Thư giới thiệu của hai người hiểu rõ về học sinh (trong đó có ít nhất là một giáo viên VFIS đối với học sinh đang học tại VFIS)
 • Bản sao kết quả 03 học kỳ gần nhất, riêng đối với học sinh ứng tuyển vào lớp 2 là một học kỳ gần nhất
 • Bản sao giấy khai sinh 
 • Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) 
 • Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động cộng đồng, giấy khen, giải thưởng các kì thi (nếu có)

5. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký ứng tuyển: 

 • Cách 1: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Phòng Tuyển sinh Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan - số 01, Đường D1, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM (trong khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM) 
 • Cách 2: Gửi hồ sơ trực tuyến đến địa chỉ e-mail: admissions@vfis.tdtu.edu.vn ; Chủ đề [TÊN HỌC SINH_VFIS SCHOLARSHIP]

6. Thời gian triển khai: 

 • 15/03/2024 - 29/4/2024: Tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển. Học sinh mới đăng ký nhập học được hướng dẫn tham gia bài kiểm tra đánh giá đầu vào. 
 • Từ ngày 29/4/2024: Với các ứng viên đạt yêu cầu vòng hồ sơ, Nhà trường mời ứng viên tham gia phỏng vấn học bổng với Ban Giám hiệu VFIS. Kết quả sẽ được công bố muộn nhất sau 30 ngày làm việc tính từ ngày học sinh hoàn thành tất cả các phần thi. Ứng viên xác nhận học bổng, đóng phí giữ chỗ hoặc học phí (học phí chênh lệch còn lại sau khi cấn trừ học bổng học sinh được hưởng) và hoàn tất thủ tục đăng ký nhập học trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được kết quả.
 • Trước ngày nhập học đầu tiên của năm học 2024-2025: Hạn chót để học sinh nhận học bổng thanh toán phần học phí còn lại (nếu có). Sau thời hạn này, nếu học sinh chưa hoàn tất các khoản học phí còn lại, nhà trường sẽ rút lại quyền lợi học bổng đã được phê duyệt. Khoản phí giữ chỗ sẽ không được hoàn lại.

Lưu ý: 

 • Học bổng áp dụng cho học phí; không bao gồm các phí khác; 
 • Học sinh nhập học mới cần hoàn thành bài kiểm tra đầu vào và thanh toán khoản phí tuyển sinh không hoàn lại là 2.250.000 đối với học sinh từ lớp 1-5 và 4.500.000 đối với học sinh từ lớp 6-12.