Skip to main content

Học sinh VFIS thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát hàng năm

Nuôi dưỡng những thói quen lành mạnh ngay từ hôm nay. Các em học sinh VFIS thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát hàng năm. Ở VFIS, Nhà trường đảm bảo việc cung cấp cho các em sự chăm sóc tốt nhất và giúp học sinh có một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh.

1

 

2

 

3